La navegabilitat

La navegabilitat a l'Ebre

Ebre navegabilitat 1 Ebre navegabilitat 2
Ebre navegabilitat 3 Ebre navegabilitat 4

El riu Ebre, no solament ha estat una font de riquesa per a l’home, sinó que també ha representat una important via de circulació de pobles i cultures, els vestigis dels quals trobem encara escampats abundosament a banda i banda del riu, com un valuós testimoniatge del pas dels nostres avantpassats. I, és justament per mitjà de l’estudi minuciós de les restes arqueològiques que s’han conservat fins als nostres dies, que podem arribar a conèixer una llarga  etapa de la vida dels diferents grups humans, sobretot pel que fa a aquell període que anomenem prehistòria. O bé, com a complement per a l’estudi de la història més recent.

Aquí rau el valor de l’arqueologia*, com a patrimoni cultural, llegat dels homes que ens han precedit.

Cal insistir, doncs, en la seva importància, especialment en aquells sectors, que estiguin més afectats per l’espoliació, o tan sols l’afectació com a conseqüència de les grans obres, fets que contribueixen a la desaparició dels testimonis que ens informen sobre la nostra història més remota.

El patrimoni* és de tots, i és també de tothom el deure de respectar-lo. Cal, per tant, conèixer i estimar tot el que tenim al nostre entorn.