Objectius

objectius 1 objectius 4
objectius 3 objectius 2

Així doncs, per conservar abans hem d’investigar, conèixer i, sobretot, estimar. Aquest és el punt de partida del nostre projecte L’EBRE FINAL: VIA DE COMUNICACIÓ I D’EXPLOTACIÓ DE RECURSOS NATURALS A L’ANTIGUITAT, a través del qual ens proposem difondre els resultats de la investigació amb rigor científic per fomentar a través de l’educació una actitud de respecte vers el nostre patrimoni per tal d’amortitzar els recursos invertits i donar ple sentit a aquestes recerques.

Tots aquests treballs han suposat, a més, l’excavació, adequació i difusió d’un conjunt de jaciments situats en una àrea geogràfica on trobem documentats els vestigis corresponents a la cultura ibèrica des de la seva formació i gènesi fins a la romanització del territori, la capitalitat del qual recau en la ciutat de Dertosa.

En grans línies, aquestes investigacions s’articulen en tres eixos fonamentals, en els quals es desenvolupen els següents continguts temàtics:

1. Les formes de vida durant la protohistòria.
2. Les estratègies d’explotació dels recursos naturals: gestió de l’aigua, mineria, pedreres, argiles, camps de cultiu...

3. L’Ebre com a font de vida, via de comunicació i transport de mercaderies que facilità no solament les connexions vers l’interior/exterior a través del doble port maritimofluvial de Dertosa, sinó també l’intercanvi d’idees i cultures.

Així mateix, ens proposem la construcció d’aquest portal*, des d'on es pugui consultar tota la informació essencial dels jaciments abans citats, amb una secció de notícies i d’actuacions que es vagin duent a terme, no solament sobre el terreny sinó també en els respectius centres d’interpretació* o aules pedagògiques* amb la incorporació de les noves troballes i materials didàctics elaborats.

Amb tot això, no només ens limitem a crear un museu virtual*, sinó que a més pretenem disposar d’un espai obert a la innovació i modernitat en procés d’actualització constant amb propostes obertes i en diversos idiomes, per facilitar la comprensió de llurs continguts molt més enllà de les nostres fronteres.

Així, desitgem que aquesta eina contribueixi en la transmissió de coneixements, foment d’una actitud de respecte i sensibilitat en vers el patrimoni històric i natural, estimulant la creativitat, imaginació i enginy, especialment entre els escolars, al mateix temps de rendibilitzar uns recursos invertits, que poden, a més, incentivar un turisme de qualitat sostenible, alternatiu al que ofereix la costa.

La nostra idea és, mitjançant les diferents activitats pedagògiques, contribuir, encara que sigui amb un petit granet de sorra, a que el patrimoni cultural i natural es converteixin realment en un factor de civisme i integració social. Pretenem gaudir d’un patrimoni sense barreres, a l’abast de tothom.

Desitgem que aquest portal esdevingui, doncs, una eina eficaç per aconseguir tots aquests objectius.