Presentació

Presentació 1 Presentació 2
Presentació 3 Presentació 4

El riu Ebre no solament ha estat una font de riquesa per a l’home, sinó que també ha representat una important via de circulació de pobles i cultures, els vestigis dels quals trobem encara escampats abundosament a banda i banda del riu com un valuós testimoniatge del pas dels nostres avantpassats. I és justament per mitjà de l’estudi minuciós de les restes arqueològiques que s’han conservat fins als nostres dies, que podem arribar a conèixer una llarga etapa de la vida dels diferents grups humans, sobretot pel que fa a aquell període que anomenem prehistòria, o bé com a complement per a l’estudi de la història més recent.

Aquí rau el valor de l’arqueologia* com a patrimoni cultural, llegat dels homes que ens han precedit.

Cal insistir, doncs, en la seva importància, especialment en aquells sectors que estiguin més afectats per l’espoliació o tan sols l’afectació com a conseqüència de les grans obres, fets que contribueixen a la desaparició dels testimonis que ens informen sobre la nostra història més remota.

El patrimoni* és de tots, i és també de tothom el deure de respectar-lo. Cal, per tant, conèixer i estimar tot el que tenim al nostre entorn.